Obchodní podmínky

AGARIS dobroty s.r.o., IČ: 09420703, DIČ: CZ09420703                                                                        

Sídlo: Vltavská 31, Větrušice, 250 67, info@agaris.cz

Tel.: +420724577679, www.agaris.cz (dále jen „prodávající“).

 

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

A.

Základní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího jakožto fyzické osoby, případně fyzické osoby podnikající, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“), prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese agaris.cz (dále je „internetový obchod“), nebo prostřednictvím závazné telefonické a e-mailové objednávky.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

B.

Informace o zboží a cenách

 

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na navýšení ceny o nestandardní náklady, vzniklé nestandardní specifikací objednávky ve smyslu speciálních požadavků, týkajících se receptury, objemu nebo surovin.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky. V případě odesílání zboží do dalších zemí uvnitř či vně EU, budou náklady spojené s přepravou zboží stanovovány individuálně dle možností prodávajícího a prodávající si vyhrazuje právo na určení ceny, spojené s vyšším nákladem na dopravu.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

C.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

a) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

b) zasláním emailu s objednávkou na info@agaris.cz

c) telefonicky na kontakt, uvedený na webových stránkách agaris.cz 

d) osobně na adrese provozovny Vltavská 31, Větrušice, 250 67

 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. Objednávku je možno upřesnit telefonicky nebo dodatečnou specifikací, komunikovanou jakýmkoliv z výše uvedených způsobů, daná objednávka je poté považována za závaznou.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 3. V nejbližším možném termínu po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a objednávka je tímto považována za závaznou pro obě strany. Po odeslání potvrzení se považuje smlouva o dodávce daného zboží za uzavřenou, tedy kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený na webových stránkách prodávajícího.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

 

D.

Platební podmínky a dodání zboží

 

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího: 2401856220/2010, vedený u Fio banka, a.s.

b) bezhotovostně platební kartou,

c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány,

d) dobírkou v hotovosti při předání zboží,

e) v hotovosti při osobním odběru v provozovně AGARIS dobroty s.r.o.,

f) v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně Zásilkovny.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

5. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

6. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou. Prodávající si vyhrazuje právo na požadavek zálohy v případě nestandardního typu objednávky, a to zejména při objednávce nad 100 kusů balení daného zboží, při objednávce, vyžadující speciální recepturu a suroviny s nárokem na vyšší investici do výrobního procesu.

7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

8. Zboží je kupujícímu dodáno:

a) na adresu určenou kupujícím v objednávce,

b) prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,

c) osobním odběrem v provozovně prodávajícího.

d) kurýrem prostřednictvím dopravní společnosti, určené prodávajícím

9. Jinou formou, dle nároku kupujícího, v takovém případě si vyhrazuje prodávající právo na požadavek úhrady případných dodatečných nákladů, v rámci nestandardního způsobu doručení. Prodávající si vyhrazuje právo jiný než výše uvedený způsob doručení odmítnout.

10. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko poškození zboží a takové poškození není prodávající povinen nahradit.

12. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

13. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

14. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložen v tištěné podobě k dodávanému zboží.

15. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

16. Prodávající a kupující tímto sjednávají skutečnost, že při neuhrazení kupní ceny a případných dodatečných nákladů do data splatnosti, může kupící nárokovat penále ve formě zákonného úroku z prodlení dle platné legislativy a sazby, určené ČNB. Úrok z prodlení si bude prodávající nárokovat za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

17. Prodávající je oprávněn zmocnit třetí osoby k vymáhání svých pohledávek za kupujícím a za tímto účelem předat třetí osobě osobní údaje, zpracovávané v rozsahu potřebném pro účinné vymáhání takových pohledávek. Zákazník mu s tímto postupem uděluje výslovný souhlas.

18. Kupující uděluje prodávajícímu předem souhlas s postoupením Smlouvy podle § 1895 OZ

19. Prodávající je oprávněn nárokovat dodatečné náklady na vymáhání případných pohledávek za kupujícím a to jak formou soudního, tak i mimosoudního vymáhání pohledávek. Tímto nárokem je rozuměna i případná fakturace nákladů na vymáhání z pozice třetí osoby, pověřené vymáháním dané pohledávky za kupujícím ve smyslu ustanovení D.16. těchto obchodních podmínek.

 

E.

Odstoupení od smlouvy

 

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je možné učinit 4 pracovní dny po doručení zásilky a převzetí zboží a rovněž převzetím poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

2. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) pokud byl přípravek již použit a neobsahuje kompletní množství produktu, které nejeví známky vady produktu,

b) při dodávce zboží, u které překročil prodávající dodací lhůtu o více než 10 kalendářních dní,

c) v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Odstoupení je účinné doručením prohlášení o odstoupení. 

4. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 4 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něj přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. 

6. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující s tímto nárokem souhlasí.

9. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 kalendářních dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

F.

Práva z vadného plnění

 

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Projeví-li se vada v průběhu 3 kalendářních dnů od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

a) výměnu za nové zboží,

b) přiměřenou slevu z kupní ceny,

c) odstoupit od smlouvy.

d) Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

e) pokud má zboží podstatnou vadu,

f) pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady,

g) při větším počtu vad zboží. 

4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně AGARIS dobroty s.r.o.Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

6. Prodávající písemně nebo telefonicky informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil například nevhodným skladováním zboží.

8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. Právo zaniká, pokud kupující vrátil zboží poškozené nebo evidentně použité.

9. Volbu způsobu reklamace má kupující.

10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

G.

Doručování

 

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou na webových stránkách prodávajícího. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho objednávce.

 

H.

Mimosoudní řešení sporů

 

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

I.

Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména pak autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Taktéž práva na grafiku obalu, logo, receptury a obchodní název prodávajícího, náleží prodávajícímu a ten je v případě porušení práv ze strany kupujícího oprávněn nárokovat náhradu za ušlý zisk, újmu na duševním a majetkovém vlastnictví a tento nárok uplatňovat jakýmkoliv zákonným způsobem. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část, logo, podobu zboží a obalu a obchodní název bez souhlasu prodávajícího. Kupující je s tímto srozuměn a zavazuje se k čestnému jednání ve vztahu k prodávajícímu.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 12. 2020.

 

Za AGARIS dobroty s.r.o., Jesika Šajdíková, jednatelka.